Privacy

alfaThuis gaat vertrouwelijk om met de gegevens die we krijgen van websitebezoekers, medewerkers, klanten en andere betrokkenen. In deze tekst lichten we toe hoe we gegevens verzamelen, hoe we ze bewaren en gebruiken en wat jouw rechten zijn.

Hoe verzamelen we gegevens?

alfaThuis bekomt persoonlijke gegevens wanneer formulieren worden ingevuld (contactformulier, aanmeldingsformulier klanten, sollicitatieformulier medewerkers), tijdens gesprekken met sollicitanten, klanten en medewerkers of tijdens een schriftelijk contact. Deze persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres) maken een persoon identificeerbaar. We gaan hier zorgvuldig mee om en wanneer gegevens belangrijk zijn om ons bedrijf goed te runnen, bewaren we deze gegevens in een databank.

Hoe gaan we met persoonlijke gegevens om? Waarvoor gebruiken we ze?

We gebruiken de gegevens om mensen te contacteren wanneer dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Daarnaast gebruiken we de gegevens 4 keer (per jaar, per dienst) om een nieuwsbrief te versturen met daarin het laatste nieuws over dienstencheques en alfaThuis, tips en eventuele acties. Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van deze nieuwsbrief in papieren en/of elektronische vorm, kunnen wij deze gegevens hiervoor gebruiken. Ontvangers kunnen zich steeds uitschrijven voor het ontvangen van deze nieuwsbrief.

Verder gebruiken we de gegevens om een goede bedrijfsvoering waar te maken. Bijvoorbeeld, om een goede matching te maken tussen klant en huishoudhulp, om een goede opvolging van tewerkstelling en dienstverlening mogelijk te maken.

alfaThuis gebruikt de gegevens uitsluitend intern wat betreft ‘direct marketing’: we bezorgen de gegevens niet aan andere bedrijven voor commerciële doeleinden. We delen gegevens extern, enkel als we hiertoe genoodzaakt zijn voor een goede bedrijfsvoering (vb. loonadministratie) of als we wettelijk verplicht zijn. We doen steeds ons best om in dat geval betrokkenen hiervan te verwittigen.

Wanneer  alfaThuis als bedrijf zou veranderen (vb. we stoppen onze activiteiten, overname door een ander bedrijf, …), dan kan alfaThuis de gegevens geheel of gedeeltelijk overdragen aan een nieuwe organisatie.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

We bewaren de gegevens zo lang als noodzakelijk is voor de goede werking van ons bedrijf en zolang wettelijk bepaald.

Beveiliging van de gegevens

alfaThuis nam gepaste organisatorische en technologische maatregelen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen verkeerd gebruik.

Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om alfaThuis te vragen welke persoonsgegevens wij verwerken en je mag je gegevens inzien. alfaThuis zal op dit verzoek binnen de vier weken reageren.

Vervolgens kan je alfaThuis verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je hebt tevens het recht om het verwerken van gegevens te beperken. Je moet dan in het verzoek aangeven welke wijzigingen of beperkingen je precies wenst. Ook op dit verzoek zullen we ten laatste binnen de vier weken reageren. Hou er hierbij rekening mee, dat bij verzoek van verwijdering of bepaalde beperking, het mogelijk is dat we onze dienstverlening niet langer kunnen leveren.

Naast het recht op inzage, verbetering, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om jouw gegevens door alfaThuis te laten overdragen. Deze gegevens moeten in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm worden aangereikt. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact opnemen met carl@alfathuis.be.

alfaThuis zal alle redelijke inspanningen leveren om je verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische privacy commissie als je van mening bent dat alfaThuis de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.


Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
02 – 274 48 00
02 – 274 48 35
commission@privacycommission.be